Vyjádření ŘSD k problematice viaduktu v Pelhřimově

Celý text ŘSD – Děkujeme ŘSD za schválení možnosti sdílet kompletní text

AŽD Praha s.r.o. jako dodavatel technologie se ve svém stanovisku ze 14.7. 2021 k funkčnosti/nefunkčnosti předmětného světelného signalizačního zařízení vyjádřilo, že systém je jako celek funkční. Problém nesignalizování zatopení podjezdu je v umístění čidel detekce jeho zaplavení . Tato čidla byla osazena podle projektové dokumentace v revizní šachtě, která je součástí odvodnění podjezdu a je od něho umístěna ve vzdálenosti cca. 60 metů, tj. v přibližně od ČSPHM na sil. I/34. Při zpracování projektové dokumentace a následné realizaci docházelo k zaplavování podjezdu z důvodu tlakového proudění vody v zatrubněním toku a následně k zaplavení podjezdu směrem od toho toku k podjezdu. Na tento fakt reagoval projekt a osazení varovné světelné signalizace. Nicméně situace v povodí se v posledním období výrazně změnila tím, že došlo ke změně přirozeného inundačního území Myslotínského potoka a k vybudování zpevněných ploch. Tím došlo k výraznému snížení přirozené retence odtoku vody v zájmovém území.
Je třeba vzít v úvahu, že odtok ze zpevněných ploch je přibližně 9x větší než z přirozené inundace toku. Při přívalových deštích dochází k zanesení odtokového roštu umístěného v podjezdu, čímž voda v měrné nerevizní šachtě nenastoupí do potřebné výšky a nesepne čidla. V současné době dochází k zaplavení podjezdu z druhé strany- z areálu technických služeb města Pelhřimov, což je patrné i z televizní záběrů ČT1, které ukazují, že z uvedeného areálu vytéká hlína, bahno a jiné nečistoty, které jsou možnou příčinou snížení kapacity odtokového roštu. Je třeba si také uvědomit, že odtokový rošt v místě podjezdu a kanalizace odvádějící dešťové vody z prostoru podjezdu slouží pro odvodnění silnice I/34 a logicky není dimenzovaná a schopná zajistit odtok vod z uvedeného potoka

>

Problém zaplavování je dlouhodobou záležitostí. V roce 2016, kdy došlo v letních měsících k zaplavení, došlo k jednání mezi ŘSD a městem Pelhřimov ve věci zajištění bezpečnosti silničního provozu na silnici I/34 z důvodů zvedající se hladiny vody po přívalových deštích. Tohoto jednání se mimo stávajícího starosty města Pelhřimova účastnili další zaměstnanci úřadu, dále zástupce Technických služeb města, Vodaku Humpolec a zástupci Krajského úřadu Kraje Vysočina a Policie ČR.
V úvodu jednání byli přítomní seznámeni s problematikou a možnými řešeními v daném místě.

>

Navrhovaná řešení:
1. Vlastník zatrubnění ( Město Pelhřimov) si nechalo zpracovat v roce 1995 posouzení Myslotínského potoka (zpracoval Ing. Josef Jakubec). V závěru je navrženo toto řešení: úsek mezi šachtami 1 a 2. otevřít lichoběžníkovým profilem s dostatečnou kapacitou. Mezi šachtami 2. až 5.se navrhuje ponechání stávajícího betonového potrubí DN 1200 a položením souběžného potrubí DN 2000 nebo rámový propust IZM. Tímto řešením by nedocházelo k tlakovému prodění pod silničním mostem ev. č. 34-030 a zlepšil by se odtok přívalových vod.
2. Zvětšení retenčních prostorů rybníků ve směru proti toku ( povodí) – jedná se o rybník Stráž, Cihelna, Stará (horní) a Nová Medenice a rybníky Nohavičky. Tímto řešením by došlo ke zmenšení přívalové vlny.
3. Vybudování nové retenční nádrže před zaústěním do zatrubněné vodoteče (např. jako soustava Lejšovka). Tímto řešením by došlo ke zmenšení přívalové vlny.
4. Osazení zpětné klapky do šachty č. 16 (popř. do šachty č. 17). Toto řešení má nevýhodu v tom, že při přívalovém dešti dojde k uzavření odtoku vody z prostoru podjezdu, přičemž nelze říci, jak dlouhý bude časový úsek, kdy nebude docházet k odtoku vody z prostoru a k jakému nahromadění vody dojde. Dalším problémem je funkčnost zpětné klapky při zanesení nečistotami – v minulosti byly splaveniny vyneseny až do podjezdu.
5. Osazení světelné signalizace, která by byla řízena např. čidly v revizních šachtách.

>

Přičemž byl dohodnut následující postup:
ŘSD ČR, Správa Jihlava zadá zpracování projektové dokumentace pro územní řízení na osazení světelné signalizace u podjezdu ev.č. 34-029. Dále zajistí ŘSD ČR, Správa Jihlava zpracování nového dopravního značení ( č. IP 22 s vhodným textem a vyobrazením nebezpečné dopravní situace) v místech podjezdu, kdy jeho návrh projedná s Policií ČR. Následně požádá Krajský úřad Kraje Vysočina, ODSH o stanovení přechodné úpravy provozu a provede samotné osazení dopravního značení. Do té doby zůstane osazeno stávající přechodné značení v obou směrech – A22 s dodatkovou tabulkou E6.
Dále bylo projednáno, že Město Pelhřimov (dle výše uvedených variant) zadá projekt na posouzení případných změn v rámci povodí Myslotínského potoka a možnou úpravu potrubí na výtoku z mostu ev.č. 34-030. Dále prověří možnost, zda se Město Pelhřimov stane budoucím správcem signalizačního zařízení.

>

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava zajistila od zpracování projektové dokumentace až po realizaci osazení SSZ následovně – zpracování PD červenec 2017, vydání potřebných povolení listopad 2017, výběr zhotovitele a následná instalace duben- srpen 2018. Dále jsme zajistili návrh nového dopravního značení a jeho osazení, včetně všech potřebných povolení. Od instalace SSZ do současné doby došlo k doplnění náhradního zdroje a také technologie.
Jak již bylo uvedeno výše, že projektová dokumentace byla zpracována a zohledňovala tehdejší průběh zaplavení podjezdu, kdy v důsledku nedostatečné kapacity zatrubnění Myslotínského potoka došlo k tlakovému proudění vody pod silničním mostem ev.č. 34-030, což způsobilo uzavření odtoku vody z prostoru podjezdu (odtokového roštu a kanalizačního vedení do místa vyústění). ŘSD ČR tak splnilo vše, k čemu bylo zavázáni.

>

Máme za to, že ze strany města nebyly učiněny žádné kroky ke zlepšení problematické situace a vinit ze stávající situace pouze ŘSD ČR jako správce komunikace není úplně správné. To potvrzuje i zaplavení podjezdu dne 21.6.2021 a následně několik dalších, které si vyžádali zásah místního Hasičského záchranného sboru ( 8.7.2027, 11.7.2021, 14.7.2021). Nutno dodat, že k zaplavení podjezdu ve výše uvedené dny došlo v důsledku přívalové vlny z Myslotínského potoka za areálem Technických služeb města Pelhřimov, kdy voda protékala přes tento areál k podjezdu, nikoliv zatrubněnou částí potoka pod železniční tratí směrem k již výše uvedenému silničnímu mostu. Přívalová vlna tedy nezpůsobila totožnou situaci jako v roce 2016 a tudíž nedošlo k zaplavení šachta, kde jsou osazena čidla. Celou situaci dotváří také fakt, že v průběhu let 2015- 2018 původně nezpevněné a zelené plochy v prostoru Agrostroje byla v rámci jeho rozvoje zpevněny.

>

Dne 20.7.2021 jsme za přítomnosti našich zaměstnanců a za asistence techniků společnosti AŽD Praha s.r.o. provedli překontrolování funkčnosti SSZ pod napětím z el. sítě tak i při výpadku napětí ( záložní zdroj). Systém byl plně funkční a zasílal SMS zprávy v jednotlivých tvarech. Na místě bylo dohodnuto, že dodavatel technologie zpracuje cenovou nabídku na výškovou změnu osazení čidel a doplnění skříňky ručního řízení cca do jednoho týdne. V nejbližších dnech bude svoláno jednání za přítomnosti HZS Kraje Vysočina, KSUSV, Policie ČR a Města Pelhřimov, jehož závěrem bude řešení výškové úpravy čidel v revizní šachtě. Současně jsme město Pelhřimov požádali, aby nám zaslalo seznam opatření, která učinilo v dané věci a návrh opatření včetně časového horizontu, která plánuje učinit k vyřešení či zlepšení dané situace.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *