Letos poprvé se konala na zimním stadionu v Pelhřimově Mezinárodní Česko-Finská hokejová škola.

This year, the International Czech-Finnish Hockey School was held at the winter stadium in Pelhřimov for the first time.

Od prvních chvíle panovala mezi hráči skvělá nálada. První chvíle také patřily seznamování se s novým prostředím, kabinami a v neposlední řadě, že jsou také trnem v oku přítomným novinářům. Vše, ale zvládli na jedničku.

From the first moments, there was a great mood among the players. The first moments also included getting to know the new environment, the cabins and, last but not least, the fact that they are also a thorn in the side of the journalists present. But they managed everything perfectly.

Naproti tomu v realizačním týmu panovala lehká nervozita, která se rozptýlila po úvodní řeči při slavnostním zahájení IIHS v Pelhřimově, kterého se zúčastnili i hejtman Kraje Vysočina pan Mgr. Vítězslav Schrek, MBA a pan Vítězslav Holub z České unie sportu.

On the other hand, there was a slight nervousness in the implementation team, which dissipated after the opening speech at the opening ceremony of the IIHS in Pelhřimov, which was also attended by the Governor of the Vysočina Region, Mgr. Vítězslav Schrek, MBA and Mr. Vítězslav Holub from the Czech Union of Sport.

Po tomto slavnostním zahájení se hráči odebrali na svůj první trénink na místní fotbalové hřiště a také si poprvé zkusili trénink na ledě, který si všichni moc pochvalovali.

After this ceremonial opening, the players went to their first training session at the local football field and also tried their first training session on the ice, which was highly praised by all.

Launch of the IIHS 2023

Následující dny se nesly v duchu tréninku jak na ledu tak i na souši. Hráči si procvičili nejen anglický jazyk, jelikož týmy byly namíchány, ale i hokejové techniky přímo na ledové ploše.

The following days were spent in the spirit of training both on ice and on land. The players practiced not only the English language, as the teams were mixed, but also hockey techniques directly on the ice surface.

Hráči si tak mohli vyzkoušet všechny techniky hokeje, naučili se pár novinek a nutno podotknout, že na všech byla vidět odvaha a nadšení se učit novým věcem.

The players were thus able to try out all hockey techniques, learned a few new things, and it must be noted that everyone showed courage and enthusiasm to learn new things.

Každé odpoledne probíhaly také přípravné zápasy modrého a bílého týmu. Ze začátku byla vidět na ledě lehká nervozita a nikdo nechtěl jít do střetů a každý jak se říká si hrál tu svoji hru.

Preliminaries for the blue and white teams also took place every afternoon. From the beginning, you could see a slight nervousness on the ice and nobody wanted to get into clashes and everyone, as they say, played their own game.

Ale to brzo přešlo a došlo na šarvátky, ofsajdy, vyloučení a další. Je pravdou, že tohle také patří k hokeji a hráči si musejí vše vyzkoušet.

But that soon passed and there were fights, offsides, expulsions and more. It is true that this also belongs to hockey and the players have to try everything.

1st preparatory match of the Czech-Finnish hockey school ( 26.7.2023 )

Jediným volným dnem byla sobota. Po dopoledních trénincích se odpoledne u zimního stadionu konala odpočinková párty. Grilované maso, burgry, čepované pivo a samozřejmě i nealko pro hráče :).

The only day off was Saturday. After the morning training sessions, a relaxing party was held in the afternoon at the winter stadium. Grilled meat, burgers, draft beer and, of course, soft drinks for players :).

Hráči vyměnili puk za fotbalový balón a zahráli si krásný fotbálek na místním fotbalovém hřišti.

The players exchanged the puck for a soccer ball and played a beautiful game of soccer on the local soccer field.

Odpolední párty se zúčastnili také rodiče a tak nebyla nouze ani o zábavu.

The parents also took part in the afternoon party, so there was no shortage of entertainment.

V pondělí se pak odehrál oficiální zápas IIHS, na který dorazili všichni rodiče, návštěvníci a partneři.

On Monday, the official IIHS match took place, to which all parents, visitors and partners arrived.

Nechyběli ani klienti Domova Jeřabina z Pelhřimova.

There were also clients of Domov Jeřabin from Pelhřimov.

Na úvod zápasu se rozezněla finská a česká statní hymna.

At the start of the match, the Finnish and Czech national anthems were played.

Radní Kraje Vysočina pan RNDr. Jan Břížďala a ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina pan Zdeněk Kadlec se ujali čestné buly a mohl tak začít oficiální zápas IIHS.

Vysočina Region Councilor Mr. RNDr. Jan Břížďala and the director of the Regional Office of the Vysočina Region, Mr. Zdeněk Kadlec, took the bull of honor and the official IIHS match could begin.

Ten nakonec dopadl nejlépe pro bílý tým a stavem 4:7 zvítězili v zápase.

In the end, it turned out best for the white team and they won the match 4:7.

Vítězové byli všichni a zasloužili si velký potlesk a uznání všech.

They were all winners and deserved a big round of applause and recognition from everyone.

Record: Official IIHS match

Hned po zápase následovalo ocenění nejlepších hráčů a ocenění trenérů IIHS. Zasloužené ocenění si, ale zasloužili nakonec úplně všichni.

Immediately after the game, the award of the best players and the award of the IIHS coaches followed. In the end, everyone deserved the well-deserved award.

Po slavnostní aktu následovalo slavnostní ukončení IIHS v Pelhřimově. U všech byly vidět emoce a myslím, že nebyly daleko i slzičky.

The ceremonial act was followed by the ceremonial closing of the IIHS in Pelhřimov. Emotions were visible in everyone and I think tears were not far away.

IIHS v Pelhřimově se vydařila na výbornou a je na místě poděkovat celému realizačnímu týmu za perfektně odvedenou práci od začátku, až do samotného konce.

The IIHS in Pelhřimov was a great success and it is appropriate to thank the entire implementation team for a perfectly done job from the beginning to the very end.

IIHS v Pelhřimově je již minulostí. Příští rok by se měla IIHS opět konat u nás v Pelhřimově. Zda tomu tak opravdu bude se dozvíme v následujících měsících.

IIHS in Pelhřimov is already a thing of the past. Next year, the IIHS should be held here again in Pelhřimov. We will find out whether this will really be the case in the coming months.

Kiitos